Vyřizování stížností

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnost může podat:
● Pacient
● Zákonný zástupce pacienta
● Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
● Osoba zmocněná pacientem

V případě, že pacient je odlišný od stěžovatele, je třeba ke stížnosti doložit plnou moc pacienta k vyřízení stížnosti stěžovatelem.

Podání stížnosti
Stížnost lze podat:
písemně: Endokrinologický ústav, Národní 8,116 944, Praha 1 (sekretariát ředitelky)
elektronicky: asamlotova@endo.cz

Ve stížnosti se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis. Vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti (jména osob, pracoviště, kterých se stížnost týká)

ústně (osobně):
Osobně podané stížnosti se přijímají v sekretariátu ředitelky č. dveří 164, 166 1. patro. O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele.
Pracovní dny Pondělí - čtvrtek od 7.30 do 15.45 hodin,- pátek od 7.30 - do 14.30 hodin.

Lhůta pro vyřízení stížnosti
Písemná zpráva o prošetření a vyřízení stížnosti je podána stěžovateli ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů s tím, že důvody budou stěžovateli neprodleně sděleny. O vyřízení řádné stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, popřípadě přijatá opatření k nápravě.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.

Nesouhlas s vyřízením žádosti
V případě, že stěžovatel s vyřízením žádosti nesouhlasí, může podat stížnost na příslušný správní orgán t. j. MHMP, kde zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením.