Práva a povinnosti pacientů

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ ENDOKRINOLOGICKÉHO ÚSTAVU

Upozornění pro pacienty před punkcí štítné žlázy

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:
1) na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb

2) pacient, který je objednán k ambulantnímu vyšetření či léčbě, má právo být ošetřen v určeném časovém intervalu, pokud by to neumožňovaly provozní důvody, má být informován o předpokládané délce čekání

3) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení

4) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotnického zařízení. To neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

5) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení

6) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna je-li nezletilou osobou, a na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě jejich důsledky

7) na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem

8) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady

9) znát jména zdravotnických pracovníků

10) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka

11) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, být chráněn proti nemocničním nákazám, a být chráněn proti záměně /identifikace pacienta/

12) na respektování kulturních rozdílů, zvyků a spirituálních potřeb

13) očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou, má právo vědět v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě bude vyšetřen. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas pacienta je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, ale musí být poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí

14) nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného EÚ, přičemž nesmí být rušeno poskytování zdravotních služeb. Pro pořízení výpisu nebo kopie stanoví zákon lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti.

Osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo která je nezletilá, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo zneužívá či zanedbává.
Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně na tlumočení druhou osobou.

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. Psem se speciálním výcvikem se rozumí vodicí pes nebo asistenční pes, s průkazem uvedeného.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V EÚ

Stížnost na poskytování zdravotních služeb a na činnosti související s poskytováním služeb je možno podat osobně nebo písemně k rukám ředitelky EÚ.
Stížnost může podat:
pacient,
zákonný zástupce pacienta,
osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel,
osoba zmocněná pacientem.
Ve stížnosti fyzická osoba uvede jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis.
Písemnou stížnost je možné zaslat poštou na adresu: Endokrinologický ústav Národní 8,
116 94 Praha 1, nebo předat osobně na sekretariát ředitelky, kancelář č. 165, I patro. Písemnou stížnost lze zaslat také elektronicky na e-mail: mvelova@endo.cz
Osobně podané stížnosti
se přijímají v sekretariátu ředitelky č. dveří 165, I. patro
Pondělí - Čtvrtek od 7.00 hod. do 15.45 hod.
Pátek od 7.00 hod. do 14.30 hod.
O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele.
Stížnost se vyřizuje písemně do 30 dnů ode dne jejího podání. Za den podání stížnosti se považuje datum doručení do Endokrinologického ústavu. Stanovenou lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Prodloužení lhůty je stěžovateli oznámeno.

POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
a) dodržovat navržený léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas

b) řídit se vnitřním řádem ústavu

c) uhradit EÚ cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem

d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných v jiném zdravotnickém zařízení, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Informovat o změně jména, trvalého pobytu, zdravotní pojišťovny.
Povinnosti podle písmena c) a d) náleží zákonnému zástupci pacienta.
e) na požádání prokázat svou totožnost občanským průkazem. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti
Práva a povinnosti zákonného zástupce náleží podle platné legislativy též pěstounovi nebo jiné pečující osobě, statutárnímu orgánu nebo jím pověřené osobě dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu

PRÁVA DĚTSKÝCH PACIENTŮ

1. Děti mají právo na informace při poskytování zdravotních služeb v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Mají zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
2. Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující způsobilost fyzických osob k právním úkonům s tím, že nezletilému lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.
3. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné a před zbytečnými úkony.
4. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.
5. Dětem se má dostávat péče náležitě školeného personálu.