Šilinkův nadační fond

Šilinkův nadační fond je právnickou osobou.  Byl založen v r. 1997 zřizovateli Prof. Luboslavem Stárkou, Prof. Janem Němcem, Prof. Václavem Zamrazilem, Martinem Kodlem a Dr. K. Bermanovou, původně jako nadace, později od r. 1999 přeměněná na  Šilinkův nadační fond.

Nadační fond je spravován správní radou, která pracuje v současné době ve složení:
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – president
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Martin Kodl

Revizorem účtů je Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.

Účet Šilinkova nadačního fondu je veden v Komerční bance a má číslo: KB 195456340217/0100, var.symb. 1284, konst. symbol: 379

Výňatky ze statutu Šilinkova nadačního fondu

Cíl nadačního fondu
Nadační fond je zřízen za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti a klinického rozvoje v endokrinologii a metabolismu a v oborech s nimi úzce souvisejících, a dále za účelem podpory rozvoje Endokrinologického ústavu v Praze jakožto moderního klinického, vědeckého i pedagogického centra nadnárodní úrovně, jehož úkolem je být průkopnickým pracovištěm klinické i teoretické medicíny, zejména v oboru endokrinologie a metabolismu v České republice.

Činnost nadačního fondu
K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond vyvíjet zejména následující aktivity:
1. Získávat finanční prostředky pro vlastni činnost z níže uvedených zdrojů nadačního fondu a soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu.
2. Z prostředků nadačního fondu přispívat na podporu vědeckovýzkumné činnosti a klinického rozvoje v endokrinologii a metabolismu a v oborech s nimi úzce souvisejících.
3. Z prostředků nadačního fondu přispívat na podporu Endokrinologického ústavu v Praze.
4. Sledovat a analyzovat trendy a perspektivy rozvoje endokrinologie, diabetologie a metabolismu ve světě a jejich odraz v České republice.
5. V duchu analýz dalšího vývoje podporovat podle svých finančních možností a stimulovat výzkumnou práci v oblasti endokrinologie a metabolismu, zejména:
a) finančně podporovat především mladé výzkumníky při účasti na odborných setkáních, přispívat na jejich odborné pracovní pobyty a školeni na zahraničních pracovištích,
b) finančně se podílet na zajištěni odborných setkání, školení, konferencí, symposií a kongresů s tematikou endokrinologie a metabolismu,
c) usilovat o vybavováni Endokrinologického ústavu pro činnost v oblasti výzkumné, klinické a pedagogické,
d) vypisovat v mezích svých možností stipendia pro účelové krátkodobé pobyty pracovníků Endokrinologického ústavu na předních domácích a zahraničních pracovištích a studijní pobyty zahraničních výzkumných pracovníků na Endokrinologickém ústavu.
6. Usilovat o propagaci české endokrinologie a jejích potřeb.
7. Vypisovat pravidelně, a to nejméně ve dvouletém období „Cenu Karla Šilinka“ v oboru endokrinologie nebo v oborech příbuzných.

Zdroje nadačního fondu a nadační jmění

 Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištěni své činnosti, jak shora uvedeno, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:
a) nadační dary právnických a fyzických osob věnované nadaci, a to finanční i hmotné povahy,
b) odkazy v rámci dědictví,
c) dotace.
d) sbírky a výnosy benefičních akcí a účelových publikací,
c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadační fond. vč. úroků z uložených finančních částek.

Šilinkova cena se podle statutu  Šilinkova nadačního fondu uděluji nejméně jednou za dva roky.
Cena se uděluje rozhodnutím správní rady nadační fond na návrh kolegia ředitele EÚ Endokrinologického ústavu.
Cena je maximálně 5000.- Kč.
Cena se vybírá z nejlepších příspěvků  a přednášek na seminářích EÚ za období uplynulé od udělení poslední ceny K.Š. Vedoucí výchovy EÚ odpovědný za organizaci seminářů EÚ předkládá návrh  pěti nejhodnotnějších přednášek kolegiu ředitele, které vybírá kandidáta ceny tajným hlasováním.

Některé akce podporované nebo zajišťované Šilinkovým nadačním fondem v minulosti:

Každoroční udělení Šilinkovy ceny: od r. 1998
Organizace tří doškolovacích kurzů pro kontinuální vzdělávání lékařů v Třešti a v Praze
Podpora vydání monografie o Doc. K. Šilinkovi, zakladateli ústavu
Podpora výjezdu  pracovníků EÚ na kongres v zahraničí, pokud mají aktivní účast
Podíl na financování ceny Učené společnosti ČR, pokud je tématem endokrinologie

Žádost o podporu a darovací smlouvu najdete ve formátu PDF na stránce souborů Ke stažení nebo přímo zde